วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของจังหวัดระยอง

1.           หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?

      ตอบ    คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.           ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น?
ตอบ    -   มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เป็นประธาน
         -   คณะกรรมการจากการแต่งตั้ง จากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 11 คน
         -   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 12 คน
         -   ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญจากด้านต่างๆ จำนวน 12 คน
         -   มีหัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
3.           ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?
ตอบ    หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.           ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจาย    อำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล?
ตอบ    จำนวน 35 %
5.           หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องการกู้เงินจากองค์กร หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ    ออกเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
6.           แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 มุ่งเน้นอะไร?
ตอบ    ..++2545++2549 เน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
7.           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปกครอง พ..2475?
ตอบ    เทศบาล
8.           องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน?
ตอบ    สุขาภิบาล
9.           ตามกฎหมายใครมีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล?
ตอบ    คณะผู้บริหารท้องถิ่น
10.       กรณีถอดถอนคณะผู้บริหารท้องถิ่น ต้องดำเนินการอย่างไร?
ตอบ    ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ได้ลงคะแนนเสียงให้พ้นจากตำแหน่งตามกฎหมายกำหนด
11.       ตามกฏหมายใครมีอำนาจในการยุบอบต.?
ตอบ    ผู้ว่าราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอำเภอ
12.       อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน?
ตอบ    6 คน
13.       อำนาจหน้าที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทำได้เอง ?
ตอบ    การจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
14.       ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต.?
ตอบ    พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
15.       ข้อใดไม่ใช่รายได้ของอบต.
ตอบ    ภาษีการค้า
16.       คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร?
ตอบ    ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
17.       พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เล่มที่ใช้ในปัจจุบันนี้ ใช้เมื่อปี พ..อะไร
ตอบ    2525
18.       วันอบต.วันที่เท่าไร ?
ตอบ    2 มีนาคม ของทุกปี
19.       รัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ..2540 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไรของประเทศไทย?
ตอบ    ฉบับที่ 16
20.       รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เท่าไร?
ตอบ    31 กรกฎาคม 2546
21.       การให้อำนาจทางการบริหารให้แก่หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค ใช้หลักการใดในการบริหาร?
ตอบ    การแบ่งอำนาจ
22.       องค์กรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหน่วยงานใด?
ตอบ    คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด
23.       ข้อใดไม่ใช้โทษทางวินัยของข้าราชการ
ตอบ    ให้ออก
24.       อบต.มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฏหมายใด
ตอบ    กฏหมายมหาชน
25.       ค่าปรับกรณีทำผิดข้อบัญญัติท้องถิ่น ปรับได้สูงสุดเท่าไร?
ตอบ    1,000 บาท
26.       ข้อใดเป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี?
ตอบ    กพ.
27.       หน่วยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ปี พ..2545
ตอบ    กพร.
28.       แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ?
ตอบ    แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
29.       กชช.2 ค คืออะไร?
ตอบ    ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมู่บ้าน
30.       พัสดุ คืออะไร?
ตอบ    วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
31.       ถ้าอบต.จ้างบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเป็นค่าใช้จ่ายในหมวดใด
ตอบ    ค่าใช้สอย
32.       ปัจจุบันมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดในประเทศไทย จำนวน เท่าไร?
ตอบ    75 แห่ง
33.       ปัจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จำนวนกี่แห่ง?
ตอบ    6,737 อบต. (ให้ตรวจสอบคำตอบจากกรมส่งเสริมฯใหม่ให้เป็นปัจจุบัน)
34.       คำสั่งทางปกครอง ไม่ได้ครอบคลุมถึงคำสั่งใด
ตอบ    การออกระเบียบโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในเรื่องนั้นๆ
35.       การละเมิดที่เกิดจากการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่หลายคนจะต้องชดใช้สินไหมค่าทดแทนในลักษณะใด?
ตอบ    รับผิดชอบร่วมกันแต่แยกเฉพาะส่วนของตน
36.       เจ้าหน้าที่ในข้อใดจะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้?
ตอบ    เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี ,เป็นญาติของคู่กรณี,เป็นนายจ้างของคู่กรณีและเป็นคู่กรณีเอง
37.       ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคู่กรณี?
ตอบ    เจ้าหน้าที่มีสิทธิห้ามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้แทนของคู่กรณีที่ไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทาง   ปกครองเพียงพอ
38.       คำสั่งทางปกครองในข้อใดไม่ถูกต้อง
ตอบ    คำสั่งทางปกครองที่เป็นด้วยวาจา ถ้าผู้รับคำสั่งร้องขอสั่งเป็นหนังสือ ให้เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งนั้น ว่าจะดำเนินการให้หรือไม่
39.       หน่วยงานใดต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่?
ตอบ    ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี
40.       ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร?
ตอบ   เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
41.       กฏหมายใดที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ..2540
ตอบ    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ..2517
42.       ข้อใด คือหลักการสำคัญขอพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ..2540 ?
ตอบ    ถือเป็นสิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ การให้ความคุ้มครองสิทธิของบุคคล ผู้ซึ่งมีข้อมูลข่าวสารของบุคคลของเขาอยู่ในความควบคุมดูแลของทางราชการ
43.       ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ตอบ   -   ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
         -   ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
          -  ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
44.       ข้อใดเป็นคณะกรรมการตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการฯ
ตอบ    สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
45.       เหตุผลสำคัญในการตราและประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ..2540 ข้อใดถูกต้อง
ตอบ    เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ
46.       ข้อใด คือหน่วยงานของรัฐตามพรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ตอบ     หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
47.       องค์การบริหารส่วนตำบลที่จัดตั้งที่ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลต้องทำอย่างไร
ตอบ    ประกาศกระทรวงมหาดไทย
48.       ใครเป็นตัวแทนของอบต.
ตอบ    นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
49.       ใครเป็นเลขานุการคณะผู้บริหารอบต.
ตอบ    มาจากคนนอกที่นายกอบต.เป็นคนแต่งตั้งเอง และไม่ใช้สมาชิกสภาอบต.
50.       เมื่อมีหนังสือเข้า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติอย่างไร?
ตอบ    -   ประทับตรารับหนังสือ
         -   ลงทะเบียนในหนังสือรับ
         -   จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
51.       บุคคลใดที่ต้องใช้คำราชาศัพท์เช่นเดียวกับชั้นหม่อมเจ้า
ตอบ    สมเด็จพระสังฆราช