วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของจังหวัดอ่างทอง

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

ของจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มส่งเสริมจังหวัด เป็นผู้ออกข้อสอบ
หมายเหตุคำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทางฝ่ายวิชาการของเราจึงหามาเพื่อแด่ท่านเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมสอบ อบต. ในครั้งนี้ (ลองตรวจคำตอบดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้องนะคะ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของจังหวัดสงขลา

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

ของจังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2546 มสธ. เป็นผู้ออกข้อสอบ
หมายเหตุคำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทางฝ่ายวิชาการของเราจึงหามาเพื่อแด่ท่านเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมสอบ อบต. ในครั้งนี้ (ลองไปเฉลยดูใหม่นะคะ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของจังหวัดระยอง

1.           หน่วยงานใดมีหน้าที่จัดสรรเงินภาษีประเภทต่างๆให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ?

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

1.     การที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง รัฐธรรมนูญกำหนดอยู่ในหมวดใด ?
ตอบ   แนวนโยบายแห่งรัฐ

ข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน-ประจวบ

1.  มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
       ตอบ มาตรา ๑  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้

ข้อสอบหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ไม่มีเฉลยนะครับ

วิชา แบบธรรมเนียมทหารวิชา  การกำลังพลสำรองวิชา  การกำลังสำรองวิชา  การข่าวเบื้องต้นวิชา คุณลักษณะและขีดความสามารถ อาวุธทหารราบวิชา  ปลย. ๑๑วิชายุทธวิธี เรื่อง  บุคคลทำการรบในเวลากลางวันวิชายุทธวิธี เรื่อง    บุคคลทำการรบในเวลากลางคืนวิชายุทธวิธี เรื่อง ป้อมสนาม
วิชายุทธวิธี  รูปขบวนทำการรบ  หมู่ ปล.
การพักแรมวิชา  วีรกรรมของพระมหากษัตริย์ไทย  มหาราช  ๙  พระองค์วิชา  อุดมการณ์ความรักชาติวิชา  การพัฒนาสังคมและชุมชน
วิชา  ยาเสพติด