วันอังคารที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2560

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ของจังหวัดอ่างทอง

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล
ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3

ของจังหวัดอ่างทอง
กลุ่มส่งเสริมจังหวัด เป็นผู้ออกข้อสอบ
หมายเหตุคำเฉลยจะเฉลยตามคำตอบที่อยู่ในข้อสอบซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่ไม่เป็นปัจจุบัน
ซึ่งคำเฉลยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทางฝ่ายวิชาการของเราจึงหามาเพื่อแด่ท่านเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมสอบ อบต. ในครั้งนี้ (ลองตรวจคำตอบดูอีกครั้งเพื่อความถูกต้องนะคะ)


ข้อสอบที่ออก
ภาค ก.  ออกวิชาภาษาไทย
- คำถูกผิด ประมาณ 10 ข้อ
- อ่านจับใจความเนื้อเรื่อง 10 ข้อ
ภาค ข.
- งานสารบรรณ ถามคำขึ้นต้นลงท้ายการเขียนจดหมาย
- ประเภทของหนังสือราชการ

 1. หน่วยงานใดขึ้นตรงต่อนายก ข้อนี้มีถามเกือบทุกจังหวัด อาจจะถามว่า หน่วยงานใดไม่ขึ้นตรงต่อนายก
 2. คณะกรรมการปฏิรูประบบข้าราชการคือ
 3. หน้าที่ นายก
 4. ใครอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่น
 5. จะแก้ไขแผนพัฒนาทำอย่างไร
 6. หน้าที่ของ อบจ.
 7. การร้องทุกข์ กรณีตัวอย่าง ใครฟ้องใคร ใครผิด ใครรับผิดชอบ การชดใช้ค่าเสียหาย
 8. บิดาประชาธิปไตยคือใคร
 9. เอเปค ที่ประชุมในไทยหน่วยงานใดเป็นแม่งาน - ( กระทรวงต่างประเทศ)
 10. เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ จังหวัดบุรีรัมย์นะ
 11. ที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยคือใคร นายเสนาะ เทียนทอง
 12. กลุ่มจังหวัดใดที่แม่นำเจ้าพระยาไม่ไหลผ่าน - (มี 3 จังหวัด แต่จำได้คือ ต้องมี สมุทรสาคร )
 13. นโยบายจัดระเบียบสังคม ใครเป็นคนริเริ่ม - ( ท่านปุระชัย)
 14. WTO คือ องค์กรอะไร - (องค์การค้าระหว่างประทศ)
 15. ธรรมาภิบาล คือ อะไร - (การบริหารแบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้)
 16. คนเราจะประสบผลสำเร็จต้องมีอะไร - (อิทธิบาท 4)
 17. กรมทรัพย์สินทางปัญญา สังกัดกระทรวงใด - (กระทรวงพาณิชย์)
 18. การค้าต่างประเทศของไทยเริ่แรกจาก - (สนธิสัญญาเบาริ่ง)
 19. สมชายบอกว่า ไม่ไปร.พ. ก็ จะไป ทำงาน ถ้าสมชาย ไม่ไปทำงาน จะสรุปได้ว่าอย่างไร
 20. พรบ อบต.ใครเป็นคนรักษาการณ์
 21. พระไม่จำวัดที่ วัดพระแก้ว
 22. สภาอบต.มี รองสภาได้ 1 คน
 23. ผู้ที่อนุมัติร่างแผน อบต. คือ นายอำเภอ
 24. บุคคลที่รักษาการแทนนายกอบต.และต้อง ประกาศให้ประชาชนทราบ คือ ปลัดอบต.
 25. แผนปฏิบัติการต้องทำให้เสร็จภายในเดือน ธ.ค.
 26. แผนพัฒนา 3 ปี ต้องเสร็จภายในเดือนมิถุนายน
 27. ผู้ว่า CEO คือการคัดเลือกมาแบบใด
 28. กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงใดในปัจจุบัน
 29. สนักงานตำรวจแห่งชาติสังกัดกระทรวงใด
 30. กรมวิเทศสหการต้องอยู่ในกระทรวงใด
 31. ขนาดของ อบต. จำแนกตามอะไร - รายได้
 32. ใครเป็นสมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง - กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน, แพทย์ประจำตำบล
 33. คุณสมบัติผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น ส.อบต. - มีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี
 34. รายได้ อบต. ที่ต่างกับที่อื่น - อากรรังนก
 35. เลขา ฯ ส.อบต. คือใคร - ปลัด อบต. (สมัยก่อน) เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไป
 36. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
 37. มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 38. กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม
 39. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หัวหน้าสำนักงานกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 40. ในปีงบประมาณ 2549 รัฐจะต้องจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจ เป็นจำนวนเท่าไรของงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาล - จำนวน 35 %
 41. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใด ที่ไม่มีแล้วในประเทศไทยในปัจจุบัน - สุขาภิบาล
 42. อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.น้อยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน - 6 คน (กรณีมี 1 หมู่บ้าน ด้วย)
 43. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของอบต. - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ไม่เกี่ยวกับการเมือง)
 44. แผนพัฒนาตำบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด - แผนพัฒนาตำบล 3 ปี
 45. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ ต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน ถ้าเป็นกรณีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนจะดำเนินการอย่างไร -เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทน เฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
 46. ข้อใดเป็นข้อจำกัดสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
 47. ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
 48. ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยจะกระทบต่อความมั่นคง
 49. ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้วจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด
  ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล - ประวัติอาชญากร
 50. ทุกระยะเวลากี่ปี ให้คณะกรรมการกระจายอำนาจพิจารณทบทวน การกำหนดอำนาจหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของท้องถิ่นตามแผนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 5ปี
 51. ใครเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ปลัด อบต.